איך מוציאים רישיון עסק?

במסמך זה נפרט באופן כללי את סוגי העסקים הטעונים רישיון עסק לצורך הפעלתם, את התנאים לקבלת רישיון עסק, את סוגי הרישיונות והשלבים בתהליך הרישוי לקבלת הרישיון.

עסקים הטעונים רישיון עסק
חלק נרחב של העסקים הקיימים בישראל טעונים רישוי עסק והנם מצוינים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני עסק) התשנ"ה – 1995 (להלן: "הצו") אשר נחקק מכוח חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק").

מטרות החוק בהתאם לסעיף 1 לחוק הנם: 
(1) להבטיח איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים. 
(2) מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. 
(3) בטיחותם של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. 
(4) מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים
(5) הבטחת תנאי תברואה נאותים. 
(6) קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה, ולכבאות. 

רשימת העסקים בצו מתעדכנת על-ידי משרד הפנים ובו נקבעו 10 קבוצות של סוגי עסקים בתחומים שונים הטעונים רישוי, כאשר ביחס לכל סוג עסק קיימת תקופה ספציפית לתוקפו של הרישיון. יחד עם זאת, קיימים עסקים הפטורים מחובת רישיון עסק לצורך הפעלתם כגון: משרדים שונים של בעלי מקצועות חופשיים של עורכי דין, רואי חשבון וכן, עסקים שונים מתחום המסחר כגון: עסקים למכירת הלבשה והנעלה, עסקים לכלי בית, מכשירי כתיבה וכיו"ב.

קיימים מספר גורמים הרשאים להתנות את אישורם לקבלת רישיון העסק בתנאים מסוימים כגון: הרשות המקומית בה מצוי העסק, גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה כגון: משרד הבריאות, משטרה, משרד התמ"ת וגורמים מקצועיים נוספים כגון: שירותי כבאות ויחידות איכות הסביבה והכל בהתאם לסוג העסק שבגינו מבוקש הרישיון.

יצוין, כי יכול והתקיים מצב בו עסק מסוים יידרש לעמוד בתנאים שונים ו/או בקבלת רישיון מכוח חוק אחר וספציפי העוסק באותו תחום של העסק (לדוגמה – קבלת רישיון עסק למוסך מותנה בקבלה מוקדמת של רישיון מקצועי למוסך מטעם משרד התחבורה).

תנאים לקבלת רישיון עסק
הגורמים המוסמכים לתת רישיון גם מוסמכים להתנות את הרישיון בהיתר זמני או בתנאי מוקדם – תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני; הכוונה בתנאי ברישיון הנו כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאי שיש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק; תנאי נוסף – תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.
בנוסף לכך, אותם גורמים הרשאים אישור הנדרש לשם הוצאת עסק, גם רשאים להוסיף ו/או לשנות תנאים מסוימים למתן הרישיון שניתן בכל עת שיתעורר הצורך בכך ועל החלטה על סירוב למתן רישיון, ביטול רישיון ו/או קביעת תנאים לא סבירים לקבלתו, רשאי בעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.
בהתאם לחוק לא ניתן לאשר רשיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה ובמקרים מסוימים ניתן לאשר זמנית "שימוש חורג" (כהגדרתו בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965) בקשר למבנה בו משתמשים שלא בהתאם לשימוש שאושר במסגרת היתר הבניה ו/או במסגרת התב"ע תקפה החלה על מקום העסק.

סוגי רישיונות עסק ותהליך קבלת הרישיון
ישנם מספר סוגי רישיונות עסק המונפקים על-ידי רשות הרישוי: רישיון לצמיתות: התקף מיום הוצאתו וכל עוד לא בוטל על-ידי הרשות; רישיון תקופתי: הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת/שלוש שנים/חמש שנים ו/או יותר המיועד לסוגי עסקים בהתאם למפורט בטבלת העסקים בצו; היתר זמני ו/או רישיון זמני: הניתנים לעסק לתקופה של עד שנה.

להלן השלבים בתהליך להוצאת רישיון עסק:

הגשת הבקשה ותשלום אגרה: על המבקש לרישיון העסק להגיש ליחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית בה הנו מבקש להקים את העסק – בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי הטופס הרלוונטי ואליה לצרף את כל המסמכים הנדרשים (כגון: תוכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה וכיו"ב) וכן לשלם אגרה בהתאם לסוג העסק המבוקש על-ידו במסגרת בקשתו. 
יחידת רישוי העסקים רשאית לפרט, בין היתר, במסגרת המידע את הפעולות הנדרשות לקבלת הרישיון, הנחיות לקבלת הרישיון בהתאם להגדרת סוג העסק (על פי הצו), את הצורך בהוצאת היתר בניה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" וכן הנחיות כלליות להגשת הבקשה לרישיון עסק.​

מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה: כל בעל עסק רשאי להגיש ליחידת רישוי העסקים שברשות המקומית בקשה למידע מוקדם באמצעות טופס בקשה מתאימה ובו עליו לציין פרטים חיוניים לאיתור העסק כגון: כתובת מדויקת, מס' ארנונה וכיו"ב ושל העסק עצמו כגון: מס' חברה, פירוט העיסוקים, שטח העסק וכיו"ב.

בחינת הבקשה והעברתה לאישור הגורמים המוסמכים: הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על-ידי היחידה לרישוי עסקים ובמידה וכל המסמכים הרלוונטיים הוגשו כנדרש – תנפיק הרשות המקומית אישור על כך שהבקשה הוגשה, ותעביר את הבקשה לגורמים המוסמכים כגון – למחלקת ההנדסה ו/או לוועדה לתכנון ולבניה ברשות המקומית ולגורמים הרלוונטיים, כגון – כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות וכיו"ב.

בחינת הזכאות והנפקת הרישיון: לאחר שהיחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית תקבל את תשובותיהם של כל הגורמים המוסמכים הנדרשים, תהא רשאית היחידה ליתן תשובה חיובית ביחס לבקשה ובמקרה כזה תערוך את הרישיון בהתאם לתקופה הרלוונטית הנדרשת לתוקפו ולתנאים להפעלתו וכן רשאית ליתן תשובה שלילית באמצעות מכתב מנומק המפרט את הסירוב ומתן הרישיון ואף רשאית להתנות את מתן הרישיון בתנאים מוקדמים טרם הנפקת רישיון העסק.

בהנחה ובעל העסק קיבל תשובה חיובית ביחס לבקשתו לקבלת רישיון העסק, תנפיק היחידה לרישוי עסקים רישוי עסק או היתר זמני באמצעות זימון בעל העסק לרשות והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק ותשלום אגרה או באמצעות משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר ודרישה לקבלת ההצהרה הנ"ל.

יצוין, כי קיימים לוחות זמנים בקשר לטיפול של הרשות המקומית בבקשות לקבלת רישיון עסק, כאשר הזמן בבקשה ובהנפקת הרישיון נע בין חודשיים לעד שישה חודשים, בכפוף לכך שהמבקש עומד בכל הדרישות הרלוונטיות.
עוד יצוין כי קיימת רפורמה בתחום זה ובמסגרתה עתידות להיכנס לתוקף ביום 5.11.2013 תקנות חדשות, אשר במסגרתן יתווסף מסלול חדש להוצאת רישיון עסק (בנוסף למסלול הרגיל הקיים כיום) שיקרא "מסלול היתר מזורז", אשר יאפשר קבלת רישיון מיידי (תוך 21 יום) לתקופה של שנה. 

כללי 
רישיון העסק שניתן הנו אישי וייחודי לכל מקום ולסוג העסק וחוק רישוי עסקים מחייב את בעל העסק להציג את רישיון העסק במקום בולט בעסק.
הרשות המקומית אינה רשאית להנפיק רישיון עסק ללא עמידה בתנאים ובאישורים של כל הגורמים המוסמכים המפורטים בצו רישוי העסקים, לרבות עמידה בחוקי התכנון והבניה ובדרישות הכבאות ורשאית לבטל רישיון עסק אם העסק חרג מתנאי הרישיון.
חידוש רישיון: על בעל העסק לחדש רישיון עסק לאחר כל שינוי בבעלות העסק, במבנה העסק, או כל שינוי אחר בתנאי הרישיון.
עונשין: ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה פלילית והרשות המקומית רשאית לנקוט כנגד עסק כאמור הליכים משפטיים וכן לרבות הטלת צו סגירה והטלת קנסות.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית.

מאמרים קשורים