משרדנו עוסק ביצוג מוכרים/קונים בהסכמי מכר, ניהול הליכים בתחום המקרקעין לרבות תביעות כנגד חברות קבלניות וליקויי בניה, העברת הזכויות במשקים חקלאיים ברשות מקרקעי ישראל.

כמו כן, משרדנו עוסק בתחום המשפט המסחרי, לרבות עריכת הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכמים לרכישת שירותים וטובים, פירוק חברות מרצון, ייצוג בבתי המשפט בפני כל הערכאות לרבות דתי הדין לעבודה והוצאה לפועל.
"כלל ידוע הוא, שחוזה מסחרי יש לפרש בדרך שתתאים לתכלית מסחרית של העסקה, ועל בית-המשפט לתת לחוזה כזה תוקף מתקבל על הדעת, כפי שאנשי עסק היו עושים לפי נסיבות המקרה" - השופט י.כהן ב-ע'א 464/75 פרומוטפין בע'מ נ' שלמה קלדרון ואח', פ'ד ל(2), 191, 1976

מאמרים קשורים

שאלות נפוצות

מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה: על מנת שבעל עסק ידע מה הפרוצדורה ואילו מסמכים הוא צריך להמציא על מנת לקבל רישוי עסק, הוא רשאי להגיש ליחידת רישוי העסקים שברשות המקומית בה מצוי העסק, בקשה למידע מוקדם לקבלת רישיון עסק, ובה לציין פרטים חיוניים לאיתור העסק כגון: כתובת מדויקת, מס' ארנונה, פירוט העיסוקים, שטח העסק וכיו"ב. יחידת רישוי העסקים תפרט, בין היתר, את הפעולות וההנחיות לקבלת הרישיון בהתאם להגדרת סוג העסק (על פי הצו), את הצורך בהוצאת היתר בניה למבנה העסק או שינוי יעוד או ל-"שימוש חורג" וכן הנחיות כלליות להגשת הבקשה לרישיון עסק.

לאחר תשובת הרשות המקומית, על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים את הבקשה לקבלת על גבי הטופס הרלוונטי ואליה לצרף את כל המסמכים הנדרשים (כגון: תכניות עסק, מפה מצבית, תרשים סביבה וכיו"ב) ולשלם אגרה בהתאם לסוג העסק המבוקש.

הבקשה נבחנת על-ידי היחידה לרישוי עסקים ברשות המקומית, ובמידה וכל המסמכים הרלוונטיים צורפו לה כנדרש, תנפיק הרשות המקומית אישור על כך שהבקשה הוגשה, ותעבירה לגורמים המוסמכים כגון - מחלקת ההנדסה, משטרה, וועדה לתכנון ולבניה, ושירותי הכבאות. הגורמים המוסמכים רשאים להתנות את הרישיון בהיתר זמני או בתנאי מוקדם, וכן רשאים להוסיף ו/או לשנות תנאים מסוימים למתן הרישיון בכל עת שיתעורר הצורך בכך.

לאחר שהיחידה לרישוי עסקים תקבל את תשובותיהם של כל הגורמים המוסמכים הנדרשים, היא תהיה רשאית ליתן תשובה חיובית ביחס לבקשה ובמקרה כזה תערוך את הרישיון בהתאם לתקופה הרלוונטית הנדרשת לתוקפו ולתנאים להפעלתו, וכן רשאית ליתן תשובה שלילית, באמצעות מכתב מנומק המפרט את הסירוב. כמו כן היחידה רשאית להתנות את מתן הרישיון בתנאים מוקדמים טרם הנפקת רישיון העסק.

קיימים לוחות זמנים בקשר לטיפול של הרשות המקומית בבקשות, כאשר הזמן בבקשה ובהנפקת הרישיון נע בין חודשיים לעד שישה חודשים, בכפוף לכך שהמבקש עומד בכל הדרישות הרלוונטיות. כמו כן, קיים מסלול שהתווסף בתקופה האחרונה הנקרא "מסלול היתר מזורז", המאפשר במקרים מסוימים לקבל רישיון עסק תוך 21 יום לתקופה של שנה.